Gamle Figga Bro


Den ble kalt også Tranavaldets stenbro.[1]Brua ble bygget rundt 1770. Det var sannsynligvis Ole Fornæs som utførte byggingen og hadde omkostningene med brua.[2] En fortegnelse hevder årstallet var 1774.[3]På begynnelsen av 1790-årene ble det oppført ei ny bru på samme sted. Grunnen var at flommen hadde tatt brua.[4]

Rundt 1805 gjøres brua om til også tåle vogn-trafikk. Brua ble nedlagt i 1883 p.g.a. omleggingen av "kongevegen" og ny bru ble bygd nærmere Figga-oset. Reisverket ble solgt til Hilmar Lønnum for kr 75,- etter en anbudsrunde.

Det ble laget ei provisorisk bru på samme sted i forbindelse med NM i 1949.[5]

Kilder:

[1] Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind 2 sidene 114, 124, 127-128 og 135.

[2] Nord Trøndelags årbok 1949 artikkel fra boken "Efterretning om Inderøens fogderi 1757-1770". Side 7.

"Wessels Bergs Reschripter" bind 2 sidene 498 og 520.

Gerhard Schønings "Reise som giennem en deel af Norge i de aar 1773,1774, 1775". Bind 2 sidene 101 og 189.

(3) "Norske levninger; opplysende fortegnelse over Norges fortidslevninger".

(4) Lars Hess Bing "Beskrivelse over kongeriget Norge især vedkommende Trondhjems stift 1796". Side 37.

(5) Fortalt av Håkon Wigen.

(6) Statens Vegvesens arkiv.